کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر هومن سازش کار

2- دکتر سجاد ایوبی

3- دکتر حسین کاردان

4- دکتر حسن جنیدی

5- دکتر سیما صبور

6- دکتر اکرم فارسیجانی

7- دکتر کوروش سمائی

8- دکتر کیوان فاخر

9- دکتر فاطمه مولائی نیا

10- دکتر اسحاق زاده شیر