داوری زود هنگام و صدور گواهی موقت
1402/01/01

تمامی مقالات کنفرانس حداکثر تا 7 روز پس از ارسال داوری خواهند شد. تاریخ داوری اعلام شده در صفحه اصلی حداکثر زمان داوری آخرین مقاله ارسالی کل کنفرانس می باشد.

اگر می خواهید داوری مقاله حداکثر در 72 ساعت پس از ارسال انجام شود در پنل کاربری و در قسمت پیامها/سوال ها درخواست خود را ثبت نمایید.